В случай, че се нуждаета от  удостоверение за оценка на МПС  кликнете ТУК.

ICM извършва одити на автопаркове, чиято цел е оптимизиране работата на автопарка и намаляване на разходите за неговото управление.

Фирмите, които се възползват от одит на своя автопарк имат различни мотиви:

 • Оптимизиране на разходите на автопарка;
 • Подготовка на фирмата за експанзия, налагаща преструктуриране на автопарка;
 • Предоставяне на по-качествени услуги на клиентите на фирмата;
 • Търсене на алтернативни решения на транспортната функция на фирмата, включително оценка на ефекта от преминаване от собствен към наемен автопарк;
 • Съмнения относно наличието на злоупотреби и занижен или недостатъчен контрол в автопарка;
 • Въвеждане на добри практики и оптимизиране работата на автопарка;
 • Поемане или създаване на транспортна дейност във фирмата;
 • Разширяване транспортната дейност с нови функции;
 • Използването на автопарка като допълнителен източник на доходи за фирмата;
 • Подмяна на автопарка.

Самият одит може да представлява комбинация от разлчини елементи в зависимост от нуждите на клиента:

 • Обща оценка и дефиниране на конкретните пропуски и нередности във фирмената отчeтност по отношение автопарка;
 • Дефиниране на най-подходящите показатели, които да измерват нивото на ефективност от управлението и използването на автопарка за конкретната фирма;
 • Предложения за съгласуване на практиката на автопарка с нормативните актове и уредба и с добрите бизнес практики;
 • Оптимизиране работата на автопарка, включваща ефективност /същият или по-добър резултат за по-малки разходи/ и ефикасност /същият или по-добър резултат за по-кратко време/;
 • Установяване на потенциални алтернативи на използваните в момента решения /горивни карти, GSM системи, софтуер и т.н./ и доставчици на стоки и услуги за автопарка;
 • Развитие на модела за управление на човешките ресурси в автопарка;
 • Създаване на устойчиви механизми за контрол и мониторинг върху автопарка;
 • Въвеждане на стандарти и добри практики на работа в автопарка със средносрочен и дългосрочен ефект;
 • Последващ мониторинг на въвеждането и спазването на препоръчаните промени. Въз основа на тях се подготвя финален доклад съдържащ план за действие. Този план отразява спецификата на отделния автопарк, действащите договорености с отделните доставчици към момента и специфичната икономическа среда и сфера, в която оперира фирмата. Нашият основен принцип е, че няма общи решения, а само общи принципи и процедури. Планът съдържа три групи от мерки, които да доведат до намаляване на разходите на фирмата, ре-инженеринг на автопарка и дългосрочна стратегия за управление и развитие на автопарка.