Финансовия лизингът е  популярна форма на финансиране, защото:

 • Запазва оборотния капитал и кредитните линии
  Лизинговането позволява да придобиете необходимото имущество и/или оборудване без да изразходвате оборотния си капитал. Вместо това можете да използвате паричните си средства за закупуване на стоки и консумативи, изплащане на работни заплати, реклама и други оперативни разходи, както и за нови бизнес начинания.
  В допълнение, банковите кредитни линии остават на ваше разположение, в случай че имате извънредна или сезонна финансова потребност.
 • Не се налага да плащате авансово
  Да финансирате покупката на оборудването със собствени средства е все едно да платите на служителите си авансово за всички бъдещи години, през които те ще работят за Вас. Вие плащате на служителите си месечно за работата, която са изършили през месеца. Лизингът Ви дава същата възможност – да изплащате оборудването постепенно, генерирайки приход от него.
 • Бързина и удобство
  Лизинговата сделка може да бъде сключена за по-кратко време от традиционния банков заем и при по-опростена процедура с по-малка по обем документация.
 • Не е необходимо обезпечение
  Не изисква никакво обезпечение, тъй като лизингодателят запазва собствеността върху лизингования актив. В резултат клиентът има по-малко разходи и губи по-малко време за финализиране на сделката.
 • Малко по размер самоучастие
  По правило лизингът може да финансира по-висок процент от доставната стойност на оборудването, отколкото банковия кредит.  В допълнение лизингодателят финансира и ДДС, докато при банковия кредит ДДС обикновенно се финансира от клиента.
 • Равни лизингови вноски
  Лизингованият актив обикновенно се изплаща на равни месечни вноски, което улеснява лизингополучателя при планирането на изходящия паричен поток и улеснява процеса на бюджетиране.
 • Данъчни стимули
  При финансовия лизинг лизингополучателят има право да приспада амортизациите за лизингования актив и разходите за лихви по лизинга от своята облагаема печалба. В отделни случаи могат да възникнат допълнителни данъчни предимства, напр. подобрена възможност за възстановяване на ДДС, за които е най-добре да се посъветвате със своя счетоводител или данъчен консултант.
 • Гъвкавост
  Лизинговите договори могат да бъдат структурирани така, че да отговорят на нуждите от финансиране на лизингополучателя и да са съобразени с паричния му поток.