НОВИ АВТОМОБИЛИ

Клиенти – физически и юридически лица
Срок – 6 до 60 месеца
Минимална първоначална вноска – 10 %

ИЗПОЛЗВАНИ АВТОМОБИЛИ

Клиенти – физически и юридически лица
Срок – 6 до 36 месеца
Минимална първоначална вноска – 20%

ИЗИСКВАНИЯ:

Изискванията, които поставяме при стандартните си лизингови продукти, са следните:

  • Минималната главница е 5,000 евро.
  • Изплащането се осъществява на равни месечни вноски.
  • Не се предвижда гратисен период.
  • Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от същестуващия базов процент в евро.
  • Плащането към доставчика се осъществява при доставката на актива и след подписване на приемо-предавателен протокол. В случай, че доставчикът изисква авансово плащане, то няма да надвишава първоначалната вноска от страна на лизингополучателя, освен ако не е договорено друго.
  • За моторните превозни средства се сключват застраховки Пълно Каско, Гражданска отговорност и Злополука на местата. Всички активи се застраховат при избран от лизинговото дружество застраховател за пълния срок на договора. Застраховката се сключва в полза на лизинговата компания  и е за сметка на лизингополучателя.
  • Лизингополучателят издава запис на заповед и тя се подписва от солидарните длъжници, ако има такива.
  • Използваните автомобили, които се отдават на лизинг, не бива да бъдат по-стари от 8 години в края на срока на лизинговия договор.
  • В случаите, когато обект на лизинговата сделка е използван актив, пазарната му стойност и полезен живот се оценяват от независим оценител.