оценка-на-мпсЕкспертна оценка за пазарна стойност на автомобили

При нотариална заверка на договор за покупко продажба на МПС се изисква Удостоверение за застрахователна стойност.

Продавачът и купувачът трябва да заплатят 2,5% местен данък (за София) и нотариална такса върху по-голямата сума от застрахователната стойност и вписаната продажна цена на МПС.
Ако застрахователната стойност е по-голяма или равна на обявената продажна цена, нотариалната такса се определя по следната схема:

  • До 100 лева застрахователна стойност: 30 лева нотариална такса;
  • От 101 до 1000 лева застрахователна стойност: 30 лева нотариална такса + 1,5% за горницата над 100 лева;
  • От 1 001 до 10 000 лева застрахователна стойност: 43,50 лева нотариална такса + 1,3% за горницата над 1 000 лева застрахователна стойност;
  • От 10 001 до 50 000 лева застрахователна стойност: 160,50 лева нотариална такса + 0,8% за горницата над 10 000 лева застрахователна стойност;
  • От 50 001 до 100 000 лева застрахователна стойност: 480,50 лева нотариална такса + 0,5% за горницата над 50 000 лева застрахователна стойност;
  • От 100 001 до 50 000 лева застрахователна стойност: 730,50 лева нотариална такса + 0,2% за горницата над 100 000 лева застрахователна стойност;
  • Над 500 000 лева застрахователна стойност: 1530,50 лева нотариална такса + 0,1% за горницата над 500 000 лева застрахователна стойност, но не повече от общо 6000 лева нотариална такса.
  • Върху изчислената по-горе нотариална такса се начислява 20% ДДС.

Закон за местните данъци и такси написа:Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
19. (нова – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) „Застрахователна стойност“ на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.

ICM  Ви предлага компетентни консултации и изготвяне на независими, достоверни и аргументирани експертни оценки за:

 

• Определяне на действителна пазарна стойност на всички видове превозни средства и специализирани машини.
• Удостоверяване на технически показатели на МПС.
• Установяване на тотална щета и бракуване на МПС.
• Установяване действителен разход на гориво.
• Оценка на фирмени активи.
• Удостоверения за застрахователна стойност.

Искане за оценка на мпс

Изтеглете формуляра за Оценка на МПС и попълнете данните на автомобила/автомобилите. Изпратете го на имейла посочен във формуляра.

Искане за оценка на МПСИскане за Оценка на МПС

Поради промени в законовата уредба в ICM временно НЕ ИЗВЪРШВА услугата Оценка на МПС.