НСИ: Безработица е 11.4%


Коефициентът на безработица е 11.4%, или с 1.5 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година, информират от Националния статистически институт.През второто тримесечие на 2014 г. безработните лица са 381.8 хил., като в сравнение с второто тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 12.7%, а коефициентът на безработица – […]

Коефициентът на безработица е 11.4%, или с 1.5 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година, информират от Националния статистически институт.
През второто тримесечие на 2014 г. безработните лица са 381.8 хил., като в сравнение с второто тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 12.7%, а коефициентът на безработица – с 1.5 процентни пункта.
Безработицата намалява в еднаква степен при мъжете и жените като през второто тримесечие на 2014 г. 224.0 хил. са мъже и 157.8 хил. са жени, а коефициентът на безработица достига съответно 12.4% за мъжете и 10.1% за жените.
От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2014 г. 222.2 хил., или 58.2%, са продължително безработни (от една или повече години), като в сравнение с второто тримесечие на предходната година делът им е по-висок с 2.4 процентни пункта. За същия период коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.6 процентни пункта и достига 6.6%, като остава по-висок при мъжете в сравнение с жените – съответно 7.3 и 5.8%.
От общия брой на безработните лица 54.0 хил., или 14.2% търсят първа работа. През второто тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица за младежите във възрастовата група 15 – 29 навършени години е 16.8% (съответно 17.5% за мъжете и 15.9% за жените). Този коефициент е по-нисък с 4.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2013 г., като при мъжете спадът е с 4.2 процентни пункта, а при жените – с 5.1 процентни пункта.
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 68.8%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2013 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 61.0%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта.
Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 191.9 хил., или 12.8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група (1 496.2 хил.).
През второто тримесечие на 2014 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 979.8 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 47.9%. В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 0.9 процентни пункта. От всички заети лица през второто тримесечие на 2014 г. 1 576.4 хил. (52.9%) са мъже и 1 403.4 хил. (47.1%) – жени.
От общия брой на работещите 3.6% (106.0 хил.) са работодатели, 8.1% (240.9 хил.) – самостоятелно заети (без наети лица), 87.7% (2 613.3 хил.) – наети лица, и 0.7% (19.6 хил.) – неплатени семейни работници. От наетите лица 1 897.9 хил. (72.6%) работят в частния сектор, а 715.4 хил. (27.4%) – в обществения.
За 5.7% от наетите лица – съответно за 5.9% от наетите в частния сектор и за 5.2% от наетите в обществения сектор, работата е временна.
В сектора на услугите работят 1 866.5 хил. (62.6%) от всички заети, в индустрията – 892.4 хил. (29.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 221.0 хиляди (7.4%).
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 926.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.0% – съответно 63.7% за мъжете и 58.1% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 38.3% – съответно 42.6% за мъжете и 33.7% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 65.0% – с 1.4 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2013 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 1.9 процентни пункта, а при жените – с 0.9 процентни пункта, като достига съответно 68.0 и 61.9%.
Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 503.8 хил., или 49.2% от населението в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 1.8 процентни пункта – съответно с 2.1 процентни пункта при мъжете и с 1.6 процентни пункта при жените. /БГНЕС /


VESTI.bg

Отбелязано с:  

Коментирай