КФН въведе нова система за подаване на справки в застраховането и здравното осигуряване


Нова информационна система за получаване и обработка на годишни, тремесечни и месечни отчети и справки, подавани от застрахователите и здравноосигурителните дружества е въведена от Комисия за финансов надзор (на основание чл. 99, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса за застраховането и чл. 99м, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване). След 30 юни 2012 […]

Нова информационна система за получаване и обработка на годишни, тремесечни и месечни отчети и справки, подавани от застрахователите и здравноосигурителните дружества е въведена от Комисия за финансов надзор (на основание чл. 99, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса за застраховането и чл. 99м, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване). След 30 юни 2012 г. отчетите и справките ще  се подават само във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, чрез портал на интернет страницата на КФН.

Лицата, които ще подават информация, трябва да притежават валидно удостоверение за универсален електронен подпис. Удостоверението трябва да е издадено от един от лицензираните от Комисията за регулиране на съобщенията издатели в България, като електронният подпис трябва да бъде професионален (не персонален) и да съдържа БУЛСТАТ-а на дружеството. За всяко лице трябва да се подаде публичния ключ (public key) на сертификата, експортиран във формат base-64. Инструкция за експортиране на публичния ключ e поместена на интернет страницата на КФН на адрес www.fsc.bg в раздел „Административни документи”, подраздел „Форма и образци” – „Застрахователен пазар”.

В случай, че това не е представляващият дружеството е необходимо да се представи надлежно заверено пълномощно, че съответното лице (лица) е упълномощено да подава информация към Комисия за финансов надзор (КФН).

След регистрация на дружеството и на лицето(лицата), което ще подава информация, всяко лице ще получи потребителско име и парола за вход в системата.

Заповед №  191/19.06.2012 г., ръководство за потребителя, указанията за попълване и подаване на периодичните отчети на застрахователните дружества, както и самите образци на входящите справки са публикувани на интернет страницата на КФН на адрес www.fsc.bg в раздел „Административни документи”, подраздел „Форма и образци” –„Застрахователен пазар”. Образците за входящи справки са със съдържание, съгласно действащите разпоредби на Наредба № 30 за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества, т.е. не е променено тяхното съдържание. Необходимо е справките да се подават в публикувания на интернет страницата на КФН формат, предвид, че при подаването им данните ще бъдат верифицирани и при некоректно попълнена информация ще се получава съобщение за грешка.

Първите справки, които ще бъдат подавани чрез новия интернет портал са месечните справки с данни за месец май 2012 г., чието подаване съгласно нормативните изисквания е до края на м. юни 2012 г.

С оглед избягване на възможно забавяне при получаване на информацията и спазване на нормативните изисквания по отношение срока за получаване на данните, само справките за м. май следва да се подадат и по възприетия досега начин – в електронен вид, подписани с електронен подпис, на адрес delovodstvo@fsc.bg в КФН. За следващите отчетни периоди следва информацията да се представя в Комисията за финансов надзор само по електронен път през портала, като се подписва с универсален електронен подпис.


Инстрейд Застрахователен брокер

Коментирай