Данни за (пре)застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2012 г.


Данните от отчетите на поднадзорните лица към края на месец юни 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН –  раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване” – http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-108. През първото шестмесечие на 2012 г. застрахователна дейност са извършвали 34 застрахователя със седалище в Р. България – […]

Данните от отчетите на поднадзорните лица към края на месец юни 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН –  раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване” – http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-108.

През първото шестмесечие на 2012 г. застрахователна дейност са извършвали 34 застрахователя със седалище в Р. България – 18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.

Презастрахователна дейност са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 24 560 хил. лв. при 13 118 хил. лв. към края на юни 2011 г., съответно финансов резултат от 29 320 хил. лв. при 22 662 хил. лв. за същия период на 2011 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на шестмесечието на 2012 г. е 8 066 хил. лв. при 6 051 хил. лв. за същия период на 2011 г., а финансовият резултат е 23 235 хил. лв. при 15 471 хил. лв. към края на шестмесечието на 2011 г.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 0,6 % на годишна база и възлиза на 2 905 759 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане намалява с 0,6 % на годишна база и достига 1 855 060  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 3,0 % и достига 1 050 699 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 5,8 % на годишна база и достига 828 803 хил. лв., в т.ч. 491 169 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 337 634 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4,5 % на годишна база и достига 1 478 748 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.06.2012 г., нараства с 12,1 % на годишна база и достига 614 064 хил. лв.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за първото шестмесечие на 2012 г., възлиза на 794 453 хил. лв., като се отчита спад от 2,5 % на годишна база при ръст от 0,5 % за същия период на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 667 889 хил. лв., с което се реализира спад от 3,0 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 70,4 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други на имущество”) – 18,3 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на шестмесечието на 2012 г., възлиза на 126 564 хил. лв., с което се реализира ръст от 0,6 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,3 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 362 286 хил. лв., като нарастват с 12,6 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 47 475 хил. лв., като се отчита намаление от 4,3 % на годишна база.

Размерът на записаните премии по активно презастраховане се изчислява на 723 814 хил. лв., като на годишна база се отчита спад от 6,6 %. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са в размер на 315 976 хил. лв. и на годишна база намаляват с 30,9 %.

В края на юни 2012 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат технически резултат от 810 хил. лв., при 99 хил. лв., отчетен  към края на юни 2011 г. Финансовият им резултат се увеличава от 451 хил. лв. към края на юни 2011 г. на 1 278 хил. лв. към края на шестмесечието на 2012 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества намалява с 0,7 % на годишна база и възлиза на 84 228 хил. лв. Общият размер на собствения капитал нараства с 9,1 % на годишна база и достига 60 396 хил. лв.

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 7,3 % на годишна база и достига 19 992 хил. лв.

Брутният премиен приход към края на шестмесечието на 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 26 358 хил. лв., с което се отчита ръст от 7,3 % на годишна база.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран в здравноосигурителния сектор, заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети”- 36,7 %, следван от пакетите „Извънболнична медицинска помощ” (21,7 %) и „Възстановяване на разходите” (12,1 %).

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 13 360 хил. лв., като се отчита увеличение от 6,8 % на годишна база.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.06.2012 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 199 908 при 201 087 в края на юни 2011 г.


Коментирай