Данни за (пре)застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2012 г.


Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец юли 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”. Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – юли 2012 […]

Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец юли 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – юли 2012 г., възлиза на 920 823 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 1,8 % при ръст от 0,2 % в края на юли 2011 г.

Към края на юли 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 771 618 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 2,4 % (при спад от 0,5 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарния дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове от 4,0 % при ръст от 0,2 % към края на юли 2011 г.                                                                                                                                         Имуществените („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,6 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 1,8 % на общия премиен приход по имуществените при спад от 4,8 % към края на юли 2011 г.

През периода януари – юли 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 149 205 хил. лв. при 147 231 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 1,3 % при ръст от 3,7 % година по-рано.

Пазарния дял на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на юли 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,4 %. Премийният приход по тази застраховка нараства с 1,4 % в сравнение с края на юли 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,1 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на юли 2012 г. На годишна база се отчита спад премийния приход по този вид застраховка от 21 % при ръст от 92 % към края на юли 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – юли 2012 г., възлиза на 29 286 хил. лв., с което се отчита ръст от 9,8 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 4,9 % година по-рано.

Към края на юли 2012 г., в сравнение с края на юли 2011 г., пазарният дял на първите три и десет здравноосигурителни дружества намалява, докато делът на първите пет нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (36,8 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (21,6 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (27,3 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-41,7 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 170 728 души при 198 866 души към края на юли 2011 г.


Коментирай