Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2012 г.


Данните от отчетите на застрахователите и здравноосигурителните дружества към края на месец април 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”. Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – април 2012 […]

Данните от отчетите на застрахователите и здравноосигурителните дружества към края на месец април 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно ”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – април 2012 г., възлиза на 515 116 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 4,2 % при ръст от 0,3 % в края на април 2011 г.

Към края на април 2012 г. дружествата по общо реализират брутен премиен приход в размер на 431 462 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 5,2 % (при спад от 1,0 % година по-рано).

В края на отчетния период делът на първите три и пет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г. Обратна тенденция се наблюдава при първите десет компании, като техният дял намалява в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 76,3 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове от 6,4 % при ръст от 0,7 % към края на април 2011 г. Имуществените („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 4,0 % на общия премиен приход по имуществените при спад от 8,9 % към края на април 2011 г.

През периода януари – април 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 83 654 хил. лв. при 82 462 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 1,4 % при ръст от 8,4 % година по-рано.

Делът на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на април 2012 г., в сравнение с края на април 2011 г., докато при дела на първите десет компании се наблюдава обратна тенденция.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,3 %. На годишна база се отчита ръст от 5,8 % при ръст от 2,7 % към края на април 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – април 2012 г., възлиза на 21 103 хил. лв., с което се отчита ръст от 15,1 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 4,7 % година по-рано.

Към края на април 2012 г. делът на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества намалява в сравнение с края на април 2011 г. Най-голямо е това намаление при първите три компании, чийто пазарен дял достига 40,5 % при 45,5 % към края на април 2011 г.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (39,1 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (20,9 %). Най-голям ръст на премиите, спрямо края на април 2011 г., се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (38,6 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-48,0 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 181 233 души при 201 072 души към края на април 2011 г.

Източник: КФН


Инстрейд Застрахователен брокер

Коментирай